Till första sidan

 In English

 Föreningen

   Bli medlem

   Från Ordföranden

   Kontakt SNF

   Stadgar

   Plan och Riktlinjer

   Verksamhetsberättelser

   Styrelsen Informerar

   Passinformation

   Ägarbyte

   Salulista

   NF-Bladet

   Info Hemsidan

   Reklamartiklar

   NF-Biten ungdom

 Ston

   Elitston

   Diplomston

   Stambokföring

   Storeglemente 2011

   Stamboksförklaringar

 Hingstar

   Hingstar

   Tio-i-Topp 2012

   Hingstnytt

   Betäckningsstatistik

   Prestationsförärvning

   Ext. & kval. index 2012

   Hingstlinjer 2012

   Mödernelinjer 2012

   Hingstreglemente 2013

 På Gång

   Kalender 2013

   Nyheter 2013

 Resultat

   Resultat 2013

   Resultat arkiv

   NF-rankinglistor 2010

   NF-Mästerskapen

   Framgångsrika NF

 Länkar

   New Forest Stuterier

   Föreningar/Förbund

   New forest sidor

   Blå Basen

   Equipe resultatsida

   Tävlingsdatabasen

 Övrigt

   NF-ponnyns historia

   NF-E och S

   Rasbeskrivning

   Internationella NF-möte

   Godk. NF-stuterinamn

   Fölgalleri

   Visa häst för hand

   Mätning av ponnyer
                                                                    

   

                       INFORMATION FRÅN SNF:S STYRELSE


Svenska New Forestföreningen – Ny avelsorganisation 2011

Svenska New Forestföreningen har av Jordbruksverket godkänts som ny avelsorganisation för hästar av rasen New Forest from 2011.

För SNFs del har det nya godkännandet föregåtts av ett omfattande arbete inom föreningen med att utarbeta nya Plan och Riktlinjer som avelsorganisation och att ta fram nya, helt egna och kompletta hingst- och storeglementen.

Tidigare har det varit ett gemensamt hingst- och storeglemente för de raser där SH varit avelsorganisation, bla New Forest, med rasvisa bestämmelser för respektive ras.

SNF har även bla tydligare formaliserat föreningens registrators kansli med god tillgänglighet och administrativa rutiner kring diarieföring, arkivering mm.

SNF har även tecknat avtal med Svenska Hästavelsförbundet att köpa vissa tjänster. I detta ingår Blå Basen som är ett webbaserat hästregister med uppgifter om hästars identitet, födelsedata, uppfödare, härstamning, resultat, avelsvärdering, stambokföring och registrering av avkommor. Blå basen används även för utfärdande av hästpass där det hela börjar med betäckningsrapportblock med rutiner för hingst- och stoägare att rapportera resultaten av betäckningarna. I avtalet ingår även SHs resurser avseende ID-kontrollanter/chipmärkare, besvärsnämnd, veterinärt och genetiskt råd. Vidare så har SNF anslutit sig till det sommarpremieringssystem av ston som SH fortsatt kommer att driva.
Avtal om tjänster med SH>>
HNS-hemläxan>>
Från vår ordförande om SNF som avelsorganisation>>

==========================================================================

Rapport från styrelsemöte per telefon
torsdagen den 26 oktober 2010


Närvarande:
Håkan Erlandsson, Cornelia Larsson, Jan Mattsson, Cristina Isoaho,
Christina Ivarsson, Jenny Carlsson, Anna-Lena Andersson, Maria Andersson
och Annelie Andersson.


Avtal med SH
Svenska New Forestföreningen kommer att ansöka om alternativ 1 samt paket B1 och med övriga tjänster såsom brandsäker lagring och arkivhantering i avtalet med SH enligt tidigare beslut.
Beslut togs att teckna avtal enl. paket B2c samt B3.
Beslut att ordf. och vice ordf. tecknar avtal med SH
SH-Avtal om tjänster>>

Plan och riktlinjer, Rasvisa bestämmelser
Arbetsgrupper har gått igenom plan och riktlinjer, hingst- och storeglementet,
med syftet att få det att fungera i den nya organisationen.

De nya Plan och riktlinjerna, hingst- och sto reglementet gicks igenom och fastställdes.
Sommarpremieringarna kommer tills vidare att ske enligt SH:s regler.

Arrangemang avelsvärdering hingstar
Avelsvärderingen 2011 kommer att ske i samarbete med SPAF.

Körchampionat
Representanter valdes för att företräda SNF

Övriga frågor
Hitta lämpligt program för diarieföring och undersöka kostnad och eventuell möjlighet att lagra materialet digitalt.
Adress, telefonnummer och telefontid till SNF:s kansli
samt nya mail-adress till ordförande, registrator och sekreterare läggs snarast ut på hemsidan..
 

==========================================================================
                                                            
Rapport från SNF:s höstmöte den 6 november 2010
på Björkängs vägkrog, Himle, Tvååker
                                                             

Ett 25-tal medlemmar hade mött upp till höstmötet.
Något försenad p.g.a. den svenska tågtrafiken anlände gästföreläsaren Martin Bloch från Danmark
och höll ett mycket intressant och tänkvärt föredrag om sambandet mellan
exteriör – hållbarhet – prestation.

Han uppmanade uppfödarna att avla på sunda individer med ett gott temperament och vara rädd om det som utmärker en New Forest.
”En New Forest kan nästan allt”

Ett kort sammandrag från höstmötet:

Kassören informerade om föreningens ekonomiska ställning.
De stora organisationsförändringarna gör det svårt att beräkna de framtida kostnaderna.
Medlemsantalet är något lägre än föregående år.
Budgeten för 2011 fastställdes.
NF-mästerskapet blir preliminärt i Vetlanda sista helgen i juli 2011.
Riks- utställning i Björbäck (Halland) i augusti troligen ihop med Connemaraföreningen.
Regional-utställning troligtvis i Örebro
Resa till New Forest 25-28 augusti.
Oförändrad medlemsavgift 2011, 250:- /medlem, 100:- stödjande fam. medlem.
Information och diskussion om FRASA och SNF:s arbete med ansökan om att bli godkänd som avelsorganisation.
Till valnämnd utsåg mötet: Helene Olsson (sammank) Martin Larsson, Helena Grühb, Jan Lundvall
och Agnetha Eklund.

Domarutbildning en del på SNF:s höstmöte.
Den 5-6 november höll SNF en domarutbildning på Björkängs Vägkrog, strax söder om Varberg.
Denna gång riktade vi oss till befintliga exteriördomare som ville utöka sin kompetens, för att på sikt kunna döma NF-ponnyer.

Deltagare på kursen var Magnus Dyrendahl, Ingela Johansson, Kristina Blad, Ann-Charlotte Svensson, Christel Ljungvall, Ulricha Nordmark, Annika Strindgård och Ulrika Jacobs.

Ansvariga för kursen var SNF's domarutbildningsnämn, som består av Håkan Erlandsson, Christina Ivarsson och Cornelia Larsson.
Ett flertal bildspel hade satts samman för att verkligen kunna presentera NF-ponnyn.
Håkan började med att berätta om NF-ponnyernas ursprung och historik. Och även hur det fungerar i New Forest idag med t.ex. agisters, verderers court, commoners, drifter m.m.
En DVD som beskriver NF-ponnyns exteriör och rörelser visades och vi gick igenom rasstandarden.
Efter detta ett bildspel med NF-ponnyer av skiftande typer från olika delar av Europa.
Här fick domarna vara med och diskutera ponnyerna.

Riktigt skönt var det att efter flera timmars teori, få lov att ta sig an några ponnyer "live".
På en ridskola i närheten hade vår "medhjälpare" valt att spendera fredagskvällen med att visa ponnyer, istället för att titta på "Idol" (ett stort TACK till alla som ställde upp!).
Vi fick se flera ponnyer, av lite skiftande kvalitet. Efter ett par ponnyer fick domarna bekänna färg, och skriva protokoll och sätta poäng på fem olika ponnyer.
Glädjande nog var domarna ganska samstämda i sina bedömningar.

För att hinna med allt så körde vi igång med ytterligare teori redan klockan åtta på lördagsmorgonen.
Vi fortsatte titta på olika ponnyer och låta kommentarerna flöda.
Därefter gick vi igenom färg/tecken, Golden Wonder och defektlistan.

Från Danmark hade vi hämtat vår gästföreläsare Martin Bloch, och hans föredrag ingick också som en del av höstmötet och var således öppet för alla medlemmar.
Han berättade på ett mycket medryckande sätt om samband mellan exteriör - hållbarhet - prestation.

 

==========================================================================

Rapport från Sv. New Forestföreningens styrelsemöte (telefonmöte) 26 oktober 2010

Närvarande:
Håkan Erlandsson, Cornelia Larsson, Anna Ransholm, Emma Tovatt, Jan Mattsson, Cristina Isoaho, Christina Ivarsson, Jenny Carlsson, Anna-Lena Andersson, Christina Storm, Maria Andersson och Annelie Andersson.

§ 3. Avelsorganisation
SNF:s styrelse beslöt att arbeta vidare enligt Alternativ 1, dvs.
Att ansöka om att bli godkänd som avelsorganisation med ”nya SH” som serviceorganisation samt att ansluta sig till paket A och B.

Tidsplanen är pressad, senast 5 november ska ansökan ha kommit in till SH med protokollsutdrag på styrelsebeslut samt önskemål om köp av tjänster hos SH.
Senast 1 december ska Jordbruksverket ha ansökan om avelsorganisation, protokollsutdrag på styrelsebeslut, hela hemläxan de fem punkterna 3§ SJVFS 2010:61 samt avtal.

 


==========================================================================

Info från HNS-FRASA:s förankringsmöte
20 oktober i Hässleholm.

Lösning HNS-FRASA >>
Förankrings möte >>
Avelsorganisation? >>


SH:s Servicetjänster till medlemsföreningar>>
 

==========================================================================

Info från vår Språngrulleansvarig

Hej alla hingstägare!

Nu närmar sig hösten och det innebär att det är dags att redovisa årets betäckningar och fölningar.
Med det här mailet har jag bifogat en liten påminnelse och några kom-i-håg inför redovisningarna.

Den här gången har jag valt att skicka informationen via mail till så många som möjligt (till de som har uppgivit att de vill ha informationen via mail och till de som har uppgivit en mailadress på hingstsidorna på SNF's hemsida). De som inte vill ha informationen via mail i fortsättningen måste meddela mig detta i så fall.

Betäckningsrapporter - påminnelse>>

Vänliga hälsningar
Jenny Carlsson
Hingstlicens- och språngrulleansvarig i SNF


==========================================================================

Rapport från HNS-FRASA:s Workshop i Skara 1 september

HNS-FRASA - Hästnäringens Nationella Stiftelse Framtida svensk avelsorganisations
Med anledning av HNS-FRASA's projekt var Cornelia Larsson, Jan Mattsson och Cristina Isoaho på möte i Skara den 1/9 2010.
Den "hemläxa" vi gjort för att kunna bli godkänd avelsorganisation, redovisades. Det var representanter från fem olika raser, förutom NF även Achal-tekeer, Knabstrupper, Quater och Appaloosa. Det var många diskussioner och funderingar kring projektet och det nya begreppet "Avelsorganisationer" som ventilerades.

Bakgrunden till FRASA (Framtida avelsorganisationer) är att det enligt SJV, att det för dagen inte finns något stöd i EU- regelverket för ”stamboks- och registerförande förening”. En harmonisering av direktiven ska genomföras på landsnivå och Sverige kommer därför att anpassa nuvarande föreskrifter till att endast godkänna ”avelsorganisation”. Inom HNS har ett projekt startats med omfattande och djupa diskussioner ute i föreningarna om hur detta ska kunna lösas.
Då en avelsorganisation är en myndighet kommer kraven för att godkännas som sådan att vara höga.

SNF ansöker i första hand om att bli en avelsorganisation med stöttning av en central organisation.
 


======================================================

Rapport från SNF's  styrelsemöte 8 augusti i Jönköping

Kort rapport från Snf:s styrelsemöte på TTC anläggning i Jönköping.

Genomgång av föregående mötesprotokoll.
Ekonomisk rapport och medlemsläget, vi har tappat medlemmar jämfört med förra året.

Stor delen av mötet ägnades åt genomgång av projektet
HNS-FRASA
- Hästnäringens Nationella Stiftelse Framtida svensk avelsorganisations
"hemläxa" för att bli godkänd avelsorganisation.
Håkan informerade styrelsen om bakgrunden till FRASA (Framtida avelsorganisationer). Enligt SJV finns för dagen inget stöd i EU- regelverket för ”stamboks- och registerförande förening”. En harmonisering av direktiven ska genomföras på landsnivå och Sverige kommer därför att anpassa nuvarande föreskrifter till att endast godkänna ”avelsorganisation”. Inom HNS har ett projekt startats med omfattande och djupa diskussioner ute i föreningarna om hur detta ska kunna lösas.
Då en avelsorganisation är en myndighet kommer kraven för att godkännas som sådan att vara höga.
Svaret ska redovisas på en Workshop under veckorna 32-35 på olika platser i landet.
för SNF i Skara den 1 september.
SNF ansöker i första hand om att bli en avelsorganisation med stöttning av en central organisation.

Höstmöte kommer att vara i början av november, troligtvis i Halland med aktiviteter om domarutbildningsplanen.
SH:s Ungdoms projektet " Avels Biten" för SNF:s del "New Forest Biten" fortlöper och vi har nu ett
60-tal medlemmar.
Nästa års arrangemang
diskuterades,
NF-mästerskapen, önskemål att åter blir i Vetlanda som kommer att tillfrågas.
Årsmöte blir i samband med avelsvärderingen på Grevagården.
Riksutställningen, någonstans i Skåne, reg. utställning, Örebro tillfrågas.
Ev. kommer ny resa för SNF:s medlemmar att anordnas.
Ny stambok skall tas fram.=======================================================

Rapport från SNF's  styrelsemöten 9 maj i Ullared

Mötet började med att vi i styrelsen fick en kort och intressant visning om hur GeKå's varuhus
"bakom butiken" fungerar av Christina Ivarsson som jobbar som inköpare på hästavdelningen där.
Imponerande att se detta jätte varuhus från "andra sidan."

Konstituerande styrelsemöte.
Val av funktionärer för verksamhetsåret 2010.
Genomgång hur vi arbetar i styrelsen.
Turordning för suppleanter inträde.

Styrelsemöte
Ekonomisk rapport och medlems läge, ca. 100st färre betalda medlemsavgifter i år än motsvarande
period 2009.
Lägga ut en påminnelse på hemsidan.

Reklamartiklar, nya skall inköpas.

Avelsvärdering hingstar, fungerar bra men kostnaderna skall försökas hållas ner.
Borttagning av poäng på icke godkända hingstar, men dom skall rangeras och utförligare muntlig kritik.

Riks och mästerskapet, planering fortgår, ca. 100 anmälda till mästerskapet redan, skaffa sponsorer till hederspriser, annons på hemsidan.

förändringar regional/riks utställningar
* sänkt anmälningsavgift
* plaketter delas inte ut, kan köpas efteråt för 50:-
* sponsrade uppvisarpris på alla utställningar, utdelas till ungdomar som själva visar sina ponnyer.

Höstmöte, kommer var någonstans i Västra Götaland.

Stambok, arbete pågår med ny, som kommer under 2011.

Hemsidan, arbete med uppdatering och ombyggnad pågår.
NF-Bladet, nr 2 kommer inom kort.
Nyheter, foto och artiklar till hemsidan och bladet efterlyses alltid.

SNF's foton skall skannas och arkiveras.

SH's "Ungdomsprojekt", inventera ungdomar aktiva i SNF, undersöka att göra reg. på hemsidan.
Planerar att ha någon större aktivitet i samband med mästerskapet då många "NF-ungdomar" är samlade.

Medlems resa, ny planeras till  2011.

New Forest flagga, skall inköpas.

 

============================================================

Rapport från Sv. New Forestföreningens  extra styrelsemöte (telefonmöte) 6 april 2010
 


Styrelsen för Svenska New Forestföreningen har enhälligt beslutat att utse Sofie Olsson och Christina Storm till adjungerade ledamöter i styrelsen för SNF.
 
"Vid årsmötet valdes det personer i styrelsen som alla hälsas hjärtligt välkomna i befintliga roller eller i nya roller och det har kommit in bra tillskott i styrelsearbetet.
Alla resurser är betydelsefulla och viktiga. Föreningens verksamhet har blivit alltmer komplex så styrelsen ser det som viktigt att ta tillvara den erfarenhet, kompetens, arbete och engagemang i styrelsens arbete som Sofie och Christina bidrar med.
Båda har ställt sig positiva till ett fortsatt engagemang som adjungerade styrelseledamöter vilket styrelsen är mycket tacksamma för."