Till första sidan

 In English

 Föreningen

   Bli medlem

   Från Ordföranden

   Kontakt SNF

   Stadgar

   Plan och Riktlinjer

   Verksamhetsberättelser

   Styrelsen Informerar

   Passinformation

   Ägarbyte

   Salulista

   NF-Bladet

   Info Hemsidan

   Reklamartiklar

   NF-Biten ungdom

 Ston

   Elitston

   Diplomston

   Stambokföring

   Storeglemente 2011

   Stamboksförklaringar

 Hingstar

   Hingstar

   Tio-i-Topp 2012

   Hingstnytt

   Betäckningsstatistik

   Prestationsförärvning

   Ext. & kval. index 2012

   Hingstlinjer 2012

   Mödernelinjer 2012

   Hingstreglemente 2013

 På Gång

   Kalender 2013

   Nyheter 2013

 Resultat

   Resultat 2013

   Resultat arkiv

   NF-rankinglistor 2010

   NF-Mästerskapen

   Framgångsrika NF

 Länkar

   New Forest Stuterier

   Föreningar/Förbund

   New forest sidor

   Blå Basen

   Equipe resultatsida

   Tävlingsdatabasen

 Övrigt

   NF-ponnyns historia

   NF-E och S

   Rasbeskrivning

   Internationella NF-möte

   Godk. NF-stuterinamn

   Fölgalleri

   Visa häst för hand

   Mätning av ponnyer


 Pdf-utskrift.
 

Svenska New Forest Föreningens

 

 

PLAN OCH RIKTLINJER

 

för verksamhet som avelsorganisation för

new forestponnyer i Sverige

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SNF´s Plan och riktlinjer för verksamhet som avelsorganisation för

new forestponnyer i Sverige

 

Antaget av SNF 2010-11-25

 


 

Plan och riktlinjer  för Svenska New Forest Föreningens verksamhet som avelsorganisation för new forestponnyer i Sverige

Innehåll                                                                                                                         Sida

1. Organisation

1.1 Föreningens uppbyggnad                                                                                   4

1.2 Syfte                                                                                                                4

1.3 Moderförening                                                                                                   4

1.4 Ekonomiska resurser                                                                                         4

1.5 Föreningens sammansättning                                                                             4

1.6 Styrelse                                                                                                            4

1.7 Kansli                                                                                                               5

1.8 Beslut om registrering och stamboksföring                                                           5

1.9 Effektivt arbetssätt                                                                                             5

1.10 Byte av registrator                                                                                            5

1.11 Diarieföring                                                                                                      6

1.12 Tillgänglighet av uppgifter i hästdatabasen                                                          6

1.13 Besvärsnämnd                                                                                                 6

1.14 Förvaltningslagens tillämplighet                                                                         6

1.15 Tillämpning av personuppgiftslagen                                                                    7

1.16 Krav på icke diskriminering och offentlighet                                                        7

2. Avelsvärderingsnämnd för hingstar                                                                           7

3. Avelsvärderingsnämnd för ston                                                                                 7

4. Domare                                                                                                                      7

5. Veterinärmedicinskt råd                                                                                            7

6. Genetiskt råd                                                                                                             8

7. Avelsmål och antal djur                                                                                             8

7.1 Avelsmål                                                                                                           8

7.2 Avelsplan                                                                                                          8

7.3 Antal avelsdjur                                                                                                   8

8. Rasbeskrivning                                                                                                          10

9. Identitet                                                                                                                     11

9.1 Identifiering                                                                                                       11

9.2 Begärda handlingar                                                                                            11

9.3 Komplettering                                                                                                    11

9.4 Avslut av ej kompletta handlingar                                                                        11

9.5 Identitetshandling/hästpass                                                                                11

9.6 Identitetetsnummer                                                                                            12

9.7 Uppfödare                                                                                                         12

9.8 Förkommen originalhandling                                                                               12

10. Lagring av underlag till registrering, hästpass och stamboksföring                         12

11. Ras som stambokförs – Härstamning                                                                        13

11.1 Antal led i härstamningen                                                                                 13

11.2 Överensstämmelse med originalstambok                                                           13

12. Registrering                                                                                                             13

12.1 Ansvarig registrator/stamboksförare                                                                  13

12.1.1 Krav för registrering                                                                              13

12.2 NF-E, NF-S och NF-X                                                                                      13

12.2.1 NF-E                                                                                                   13

12.2.2 NF-S                                                                                                   14

12.2.3 NF-X                                                                                                   14

12.3 Kontroll av registrering                                                                                     14

13. Grundstambok                                                                                                          14

13.1 Grundstambokens indelning                                                                             14

         13.1.1 Grundstambok avd E                                                                            15

         13.1.2 Grundstambok avd X                                                                            15

13.2 Bilaga till stambok                                                                                           15

14. Riksstambok                                                                                                             16

14.1 Riksstambokens avdelningar                                                                            16

14.2 Krav för införande i riksstambok                                                                        16

14.3 Avelsvärderingsresultatens utnyttjande i samband med stamboksföring                16

15. Principer för byte av stambok                                                                                  16

16. Registrering av ponnyer med ofullständig härstamning                                          17


 

PLAN OCH RIKTLINJER

för Svenska New Forest Föreningens verksamhet som avelsorganisation för new forestponnyer i Sverige

 

 

Antagna av Svenska New Forestföreningen (SNF) 2010-11-25 med Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2010:61) om hästdjur som används till avel m.m. och Djurskyddsmyndighetens föreskrifter (SJVFS 2004:22) om avelsarbete som grund.

SNF har tecknat avtal med Svenska Hästavelsförbundet (SH) kring tjänster avseende webbaserat hästregister (Blå Basen) med uppgifter om hästarnas identitet, födelsedata, uppfödare, härstamning, resultat, avelsvärdering, stamboksföring och registrering av avkommor. Blå Basen används också för att utfärda hästpass. Avtalade tjänster omfattar system från Betäckningsrapport till pass via Blå Basen, registrering av resultat i Blå Basen, administration avelsvärderingsbevis för hingstar, sommarpremieringssystem för ston och unghästar, brandsäker lagring, arkivhantering m.fl. tjänster.

SNF är ansvariga för all beräkning av new forest ponnyers avelsvärde i Sverige.

SNF har huvudansvaret för att verksamheten sker i enlighet med Statens jordbruksverks ovannämnda föreskrifter om hästdjur som används till avel och om identifiering av hästdjur samt Djurskyddsmyndighetens föreskrifter om djurskyddskrav vid avelsarbete.

SNF skall utföra arbetet opartiskt och i enlighet med aktuella och beprövade vetenskapliga metoder samt med bästa möjliga säkerhet och effektivitet. Avelsvärdering ger möjlighet till urval av hingstar utifrån uppsatta avelsmål för respektive ras.

Ett avelsvärde fastställs normalt första gången när hästen genomgått individprövning. Då underlag föreligger för att göra en avkommeprövning med tillfredsställande tillförlitlighet beräknas ett nytt avelsvärde. Detta justeras efter hand som antalet avkommor med bedömningsbara resultat ökar.

SNF ska, genom avtal med SH, föra register över de resultat som kan ligga till grund för beräkningen av hästens avelsvärde. Ju större och säkrare avkommeunderlag som finns tillgängligt desto mindre hänsyn skall tas till härstamnings- och individprövning. De metoder som används ska vila på vetenskaplig grund och högsta möjliga säkerhet ska eftersträvas.

De personer som anlitas i verksamheten skall ha den arbetsinstruktion och kompetens som krävs för fullgörande av uppgifterna.

 


 

1. Organisation

1.1 Föreningens uppbyggnad

Svenska New Forestföreningen, Högens Gård, 462 93 Vänersborg (org.nr 829001-0035) är en ideell förening. Telefon 076-5857198.

 

1.2 Syfte

Svenska New Forestföreningen är en ideell förening för att främja sådan avel i Sverige, som grundar sig på den engelska föreningen The New Forest Pony Breeding and Cattle Society fastställda regler.

Sitt syfte vill SNF nå genom att

-       tillvarata och utveckla det inom landet befintliga avelsmaterialet

-       sprida kännedom om new forestrasen

-       föra stambok och register över landets renrasiga new forestponnyer

-       upprätthålla kontakt och samarbete med andra ponnyorganisationer inom och utom landet

1.3 Moderförening

SNF tillhör den engelska moderföreningen The New Forest Pony Breeding and Cattle Society med adress Deepslade House, Ringwood Rd, Bransgore, Hampshire BH23 8AA, England.

 

1.4 Ekonomiska resurser

SNF:s verksamhet finansieras av avelsserviceavgifter från new forestägare, medlemsavgifter, avgiftsfinansierade arrangemang och i viss mån sponsring. Avgifterna för registrering, stambokföring och hästpass täcker endast de faktiska kostnaderna för detta.

 

1.5 Föreningens sammansättning

Föreningens medlemmar utgörs av betalande medlemmar samt hedersledamöter och vetenskapliga ledamöter. Inträde till föreningen kan sökas av envar som är intresserad av föreningens verksamhet.

 

1.6 Styrelse

Styrelsen består av sju till nio ledamöter och sju suppleanter. Ordförande, ledamöter och suppleanter väljes enligt stadgarna på föreningens årsmöte. Styrelsen är beslutsmässig, då minst fyra ledamöter är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet, vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Styrelsen utser inom eller utom sin krets sekreterare, kassör och avelssekreterare (= registrator/stamboksförare) samt övriga erforderliga funktionärer.

 

1.7 Kansli

SNF har inte någon anställd personal. Den fortlöpande kanslifunktionen ombesörjes av arvoderad registrator beträffande passärenden, stambokföring, avelsvärdering och registratur. Registrators kansli finns i Vänersborg. Biträdande registrator finns utsedd. Övriga föreningsrelaterade kanslifunktioner ombesörjes av ordföranden och sekreteraren i samråd.

Verksamhetsfunktionerna sköts till viss del ideellt, eventuellt mot kostnadsersättning, av de funktionärer, som styrelsen utser. Registrator erhåller ersättning för registratur/stambokföring.

Till SNF inkomna handlingar, kopia av utgående handlingar, korrespondens, upprättade register och kartotek, som förvaras hos funktionär, är SNF:s egendom.

 

1.8 Beslut om registrering och stamboksföring

Beslut om införande i Grundstambok (registrering) av new forestponny fattas av vederbörande registrator med stöd av insänd språngsedel/betäckningsrapport i original (utfärdat av hingsthållaren och påtecknat av stoägaren), bifogat konturdiagram, chipmärkningsrapport, och efter kontroll att uppgifterna stämmer med hingstens språngrulla.

Hästpass ska utfärdas för varje registrerad häst enligt SJVFS 2010:61.

För importerad ponny, med utländskt hästpass utfärdat enligt SJVs föreskrifter, fattas beslut om registrering med stöd av det utländska hästpasset i original med chipmärkning. Hästpasset gäller som identitetshandling.

Beslut om införande i Riksstambok (stamboksföring) fattas av vederbörande registrator på grundval av tidigare registrering och premieringsförrättares avelsvärdering. Därvid kontrolleras i förekommande fall att föreningens krav för höjd värdebokstav uppfyllts.

 

Finner registrator att den begärda åtgärden icke kan vidtagas, hänskjutes frågan till styrelsen för avgörande. Styrelsens beslut kan överklagas till besvärsnämnden. Alla beslut som tillställes hästägare ska åtföljas av information om hur överklagning till besvärsnämnden ska ske.

 

1.9 Effektivt arbetssätt

Styrelsen ansvarar för att vederbörande registrator innehar tillräckliga och lämpliga kompetenser för sina uppgifter. Registratorn avrapporterar vid varje styrelsemöte till styrelsen om hur uppgifterna fortlöper och däremellan till ordförande. Uppkommer eventuella dröjsmål i hanteringen är det ordförande och styrelses ansvar att vidta erforderliga åtgärder. SNF är medlem i Svenska Hästavelsförbundet och använder dess tjänster vad gäller bla passprogram och hästdatabas. I det fall ordinarie registrator ej kan utföra sina uppgifter finns det biträdande registrator som kan överta funktionen med kort respit.

 

1.10 Byte av registrator

Vi byte av personal fasas ny registrator in i arbetet av i första hand tidigare registrator, i andra hand övrig personal. Skriftliga instruktioner i form av rutinbeskrivningar och checklistor för hur arbetet går till finnes.


 

1.11 Diarieföring

SNF diarieför alla handlingar som kommer in eller går ut i ett ärende som gäller registrering, hästpass eller stamboksföring. Alla handlingar för ett ärende samlas i en akt med ett unikt ärendenummer och datum då de kom in eller gick ut stämplas på varje handling. Diarieföringen sker varje arbetsdag.

 

1.12 Tillgänglighet av uppgifter i hästdatabasen

SNF använder sig av Svenska Hästavelsförbundets hästdatabas, den sk Blå Basen. Uppgifterna i denna databas ligger publicerade genom SHs hemsida. De uppgifter som krävs av databasen finns i Blå basen. Övriga uppgifter finns hos registratorn. SNF kansli är bemannat samtliga helgfria vardagar och har även telefontid samtliga dessa dagar.

 

1.13 Besvärsnämnd

I de fall beslut går sökanden emot kan detta överklagas till besvärsnämnden. Besvärsnämnden är sista instans inom SNF för prövning av beslut som rör hästpass, registrering och stamboksföring. Besvärsnämnden utses årligen av styrelsen och består av Svenska Hästavelsförbundets besvärsnämnd. Besvärsnämnden skall bestå av minst tre med hästavel väl förtrogna ledamöter, varav en jurist. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst Besvärsnämndens beslut skall vara skriftliga och innehålla en utförlig redovisning av de uppgifter och skäl som ligger till grund för utgången samt uppgift om vilka som deltagit i beslutet.

 

I de fall Besvärsnämndens beslut går den sökande emot, i ärenden som gäller hästpass, registrering eller stambokföring, skall denne erhålla motivering till beslutet, samt skall denne, när beslut delges, erhålla upplysningar om följande förhållande:

- att beslutet kan överklagas om klaganden anser att registreringen, stamboksföringen eller handläggningen av ärendet eller frågan inte har skett i enlighet med gällande föreskrifter eller förevarande Plan och riktlinjer,

- att överklagandet skall ske till Jordbruksverket i enlighet med 19§ lagen (2006:807) om kontroll av husdjur m.m., samt

- ange vad den klagande har att iaktta, enligt 2§ Lagen (1986:1142) om överklagande av beslut av enskilda organ med offentliga förvaltningsuppgifter, för att ett överklagande skall kunna upptas till prövning.

 

Besvärsnämnden är sista instans inom SNF för prövning av avelsvärderings- nämndernas beslut.

 

1.14  Förvaltningslagens tillämplighet

I frågor, som rör registrering och stamboksföring av new forestponnyer, tillämpar SNF Förvaltningslagen (1986:223) beträffande rätt att få del av uppgifter, om jäv, samt motivering av, underrättelse om och överklagande av beslut.


 

1.15 Tillämpning av personuppgiftslagen

Personuppgifter skall hanteras enligt personuppgiftslagen (1998:204).

 

1.16 Krav på icke-diskriminering och offentlighet

I verksamheten som avelsorganisation ska alltid principen om ickediskriminering tillämpas. Uppgifter om registrering, stamboksföring, avelsvärdering och moment som ingår i detta ska vara offentliga.I det fall registrator är jävig handhas ärendet av biträdande registrator..

 

 

2. Avelsvärderingsnämnd för hingstar

Avelsvärderingsnämnderna ansvarar för avelsvärderingen av hingstar. Nämnden skall vid sammanträde bestå av minst tre ledamöter varav en veterinär. Nämndens ledamöter utses årsvis av SNF:s styrelse. Nämnden är beslutför med minst tre av ledamöterna, varav en veterinär, närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Protokoll skall föras vid nämndens sammanträden. Nämndernas ledamöter skall ha god kunskap om avelsvärdering och new forestrasen som omfattar nämndens arbete. Avelsvärderingsnämnden ansvarar för avelsvärdering och genomför värdering av härstamning, exteriör, prestationer, hållbarhet och hälsa.

 

 

3. Avelsvärderingsnämnd för ston

Avelsvärderingsnämnden utför avelsvärdering av ston. De utses av SNF:s styrelse. Nämnden är beslutför med endast en av ledamöterna närvarande. En ledamot ska ha god kunskap om avelsvärdering och om new forestrasen som omfattar avelsvärderings- nämndens arbete.

 

 

4. Domare

Domare utför avelsvärderingsgrundande bedömningar. Domarna utses av SNF:s styrelse. En domare skall ha dokumenterat god kunskap om de egenskaper om new forest rasen som domaren dömer.

 

 

5. Veterinärmedicinskt råd

SNF är anslutet till Svenska Hästavelsförbundets (SH) veterinärmedicinska råd. Veterinärmedicinska rådet är rådgivande i veterinärmedicinska frågor samt utser remissinstans i besvärsfrågor av veterinärmedicinsk art. Rådet skall bestå av minst tre ledamöter och utses årsvis av SH:s styrelse. Ledamöterna skall ha hög veterinärmedicinsk kompetens. Minst tre av rådets ledamöter ska delta i rådets yttranden.

 

6. Genetiskt råd

SNF är anslutet till SH´s genetiska råd. Genetiska rådet är rådgivande organ inom SH i genetiska frågor samt utser remissinstans i besvärsfrågor av genetisk art. Rådet skall bestå av minst tre ledamöter och utses årsvis av SH:s styrelse. Ledamöterna skall ha hög kompetens i genetiska frågor. Minst tre av rådets ledamöter ska delta i rådets yttranden.

 

7. Avelsmål och antal avelsdjur

 

7.1    Avelsmål

SNF:s avelsmål är att producera en ponny, som motsvarar rasstandarden, är lämplig för barn och ungdom i ridsportens alla grenar, är en bra familjeponny och kan ridas även av vuxna samt köras i tävlingar och lättare arbeten.

Traditionella urvalskriterier, som betonar sundhet, hållbarhet, konstitution, rörelser och ras-typ, skall bibehållas.

 

7.2    Avelsplan

SNF:s avelsplan innebär ett mål att cirka 400 föl bör produceras årligen, för att täcka beräknat behov.

Lämplig rekrytering av hingstar beräknas till 5-6 per år, fördelade på 3-4 treåringar, 1-2 äldre och 1-2 hingstar med visade exteriöra brister, men kvalificerade genom mycket goda prestationer eller annan särskild orsak. Avgörande för insättande av en hingst i avel skall dock alltid vara att denne är av sådan kvalitet att han kan föra rasen framåt mot uppställt avelsmål.

Hingstantalet bör ej understiga 50 ur inavelssynpunkt även om stoantalet sjunker. Vid ökat antal ston behöver ej hingstantalet nämnvärt överstiga 60 (högre betäckningssiffror per hingst och hårdare urval bland hingstarna).

Man skall eftersträva att bevara samtliga hingstlinjer och stofamiljer för att få spridning av härstamningarna.

Man skall eftersträva att i aveln använda ston och hingstar med särskilt goda prestationer.

 

7.3    Antal avelsdjur     

Antalet hingstar, godkända för avel inom new forestrasen, var 65st vid årsskiftet 2009/2010 av dessa löste 45st licens för 2010

-     Nygodkända hingstar vid 2010 års avelsvärdering var 5st.

-     Cirka 200-300 ston används i avel.

-     Alla godkända hingstar löser inte licens på grund av tävlingsverksamhet eller ålder.

-     T.o.m. 200 har 2960 ston stamboksförts. Av de ursprungligen stamboksförda torde för närvarande 1.400 kunna användas i avel.

Även new forestston, som icke införts i riksstambok, används i avel.

 


 

Tabell 1. Antal betäckningar, födda föl samt nyregistreringar av New Forest ponnyer i Sverige

År

Antal betäckningar

Födda föl

Nyregistreringar*

1993

510

447

285

1994

433

377

390

1995

425

307

429

1996

355

314

302

1997

374

265

352

1998

361

276

243

1999

290

269

207

2000

338

211

203

2001

362

249

227

2002

274

264

146

2003

297

187

485

2004

316

205

329

2005

302

226

249

2006

298

201

309

2007

301

205

250

2008

245

201

252

2009

241

151

244

2010

196

146

 

 

 

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Nyregistreringarna avser både föl och äldre.

 

Förskjutningar kan ske över årsskiftet och förklarar ojämnheten i registreringarna.

 

New forestponnyaveln har ständig tillgång till rekryteringsreserv utomlands och då framförallt i England, där omfattande avel bedrives med såväl lösgående ponnyer i New Forest som vid stuterier.

 

 


 

8. Rasbeskrivning

 

Rasstandard - New Forest (E) och (S)

 

Storlek:

Mankhöjd max 148 cm.

 

Färg och tecken:

Alla färger är tillåtna, utom skäck och blåögd gräddvit. Vita tecken över ljust skinn, som ej beror på ärrbildning, tillåts ej bakom huvudet, på frambenen ovanför ärtbenet och på bakbenen ovanför en horisontell linje genom hasspetsen. Hingst, född efter 1990, som är isabell (darkeyed palomino), får ej godkännas.

 

Typ:

Välproportionerlig ponny av ridmodell, med massa och resning, som ger ett intryck av ädelhet.

 

Huvud och hals:

Huvudet skall vara uttrycksfullt med ponnykaraktär, väl ansatt, ej tungt eller grovt, men får vara relativt stort. Halsen skall vara väl ansatt, ha en god överlinje och får ej vara för grov. Något kort underlinje kan accepteras.

 

Bål:

Djup, men ej för bred bål. Lång sluttande bog. Stark ej för lång rygg. Välutvecklat kors. God ben-stomme. Väl utvecklad manke. Väl, ej för högt, ansatt svans.

 

Extremiteter:

Rätt ställda ben, proportionella till storleken med korta skenor, markerade ledgångar, väl inskenade hasar, samt starka, runda hovar.

 

Rörelser:

Fria, energiska och vägvinnande rörelser utan överdrivna knärörelser.

 

Karaktär och egenskaper:

Godlynt, läraktig, tillgiven, stark och uthållig. Säker på foten. God och villig hoppare. Tålig och lättfödd.

 


 

9. Identitet

 

9.1 Identifiering

En new forestponnys identitet inför registrering säkerställs med identifiering vid moderns sida av godkänd ID-kontrollant som ifyller konturdiagram på godkänt identitetsformulär,

chipmärkning/chipmärkningsrapport utförd vid moderns sida, tagelprov och korrekt rapporterad betäckningsrapport i original som kontrolleras mot språngrulla.

 

De av Svenska Hästavelsförbundet godkända ID-kontrollanterna är även de som godkänns av SNF.

 

Begäres registrering av ponny, som icke identifierats vid moderns sida, skall av id-kontrollant ifyllt identitetsformulär och chipmärkningsrapport åtföljas av utredning rörande härstamningen. Är denna inte helt klargörande, har registrator rätt att kräva blod-/DNA-typning med fullständig härstamningskontroll.

 

9.2 Begärda handlingar

För registrering krävs att hästen är identifierad enligt 5.1 och att de handlingar som där anges finns med ansökan.

 

I det fall det inte är uppfödaren som registrerar ponnyn krävs dessutom kopia av köpekvitto med uppgift om köpare, säljare, hästens namn och försäljningsdatum. Köpeskillingen behöver ej anges. Om köpekvitto saknas ska ägandet intygas av två ojäviga personer.

           

9.3 Komplettering

Då en icke komplett ansökan inkommer begärs kompletterande uppgifter in. Skulle ingen komplettering inkomma inom tre månader begärs på nytt en komplettering.

 

9.4 Avslut av ej kompletta handlingar

Inkommer ingen komplettering inom en månad efter det att andra kompletteringsbegäran skickats avskrivs ärendet. Inkomna handlingar arkiveras på SHs kansli.

           

9.5 Identitetshandling/hästpass

Identitetshandling utfärdas i enlighet med KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 504/2008 av den 6 juni 2008 om tillämpning av rådets direktiv 90/426/EEG och 90/427/EEG avseende metoder för identifiering av hästdjur.

 

Namnbyte på redan registrerad ponny får inte ske.

9.6 Identitetetsnummer

UELN tilldelas genom att innan registreringsnumret lägga siffrorna 7520340.

Registreringsnumret består av åtta siffror. De två första anger raskod 34 eller 39, de två följande siffrorna anger de två sista siffrorna i hästens födelseår, de fyra sista siffrorna är löpnummer.

 

9.7 Uppfödare

En hästs uppfödare är den fysiska eller juridiska person, som vid hästens födelse var ägare till hästens moder. Om uppfödarskapets rättigheter har överlåtits till annan person, t.ex. genom avtal, upprättat före hästens födelse, vilket bifogats registreringsansökan, skall denna anses som uppfödare.

 

9.8 Förkommen originalhandling

Då originalhandling (identitetshandlin/betäckningsrapport) förkommit skall hästägaren lämna in en skriftlig redogörelse om förlusten, bifoga ett intyg om att hästen är identisk med den registrerade hästen, samt lämna ett styrkt ägandeskap och en fullständig ägarföljd så långt som möjligt. Innan ny handling utfärdas ska följande krav uppfyllas:

 

1.  Identitetskontroll genom i förekommande fall chipavläsning eller blod-/DNA-typning med fullständig härstamningskontroll så långt som möjligt.

2. Efterlysning av förlorad originalhandling, lämpligen i fackpress, på hästägarens bekostnad (dödande av originalhandling).

3. I det fall betäckningsrapport i original förkommit innan fölet lämnat moderns sida födelseåret, kan ersättningsrapport utfärdas efter det att originalhandlingen dödats.

 

 

10. Lagring av underlag till registrering, hästpass och stamboksföring

Samliga handlingar som inkommit i registrerings- hästpass- och stamboksärenden arkiveras i brandsäkert arkiv i 35 år.

 

 


 

11. Ras som stambokförs – Härstamning

 

11.1 Antal led i härstamningen

En new forestponnys härstamning skall i alla led föra tillbaka till någon/några av följande engelska stamböcker/register:

-     New Forest Pony Stud Book (registreringsbokstäver NFS, NFM, NFG, AM)

-     New Forest Section of National Pony Stud Book (registreringsbokstäver NPS)

-     Local Record (registreringsbokstäver LR).

           

NFPB&CS har medgivit undantag, som framgår av §12.2.

 

11.2 Överensstämmelse med originalstambok

SNF följer i alla delar de regler, vilka är tagna av New Forest Pony Breeding & Cattle Society, NFPB&CS, som för stambok/register i rasens ursprungsland England.

 

 

12. Registrering

 

12.1 Ansvarig registrator/stamboksförare

Styrelsen utser ansvarig registrator/stamboksförare och träffar avtal om villkoren härför. Arbetet kan uppdelas mellan registrator och biträdande registrator.

12.1.1 Krav för registrering

För registrering krävs att hästen är identifierad enligt P.5.1. Fastställd registreringsavgift skall erläggas.

 

12.2  NF-E, NF-S och NF-X

12.2.1 NF-E

Som NF-E registreras ponny med högst 6,25% GW-blod under förutsättning att det i härstamningen icke finnes ponny med otillåtna vita tecken. From 2013 grundstambokförs endast ponny med föräldrar införda i avdelning NF-E under förutsättning att det i härstamningen icke finnes ponny med otillåtna vita tecken.

Raskod för NF-E är 34.

 


 

12.2.2 NF-S

Som NF-S har till och med 30/6 2009 registrerats ponny med mer än 6,25% GW-blod under förutsättning att det i härstamningen icke finnes ponny med otillåtna vita tecken. Denna avdelning är stängd from 2009-07-01.

Raskod för NF-S är 39.

 

12.2.3 NF-X

Som NF-X registreras new forestponny med någon förälder införd i avdelning X. Som NF-X registreras ponny med mer än 6,25 % GW blod. Som NF-X registreras även ponny med egna otillåtna vita tecken eller med förekomst av otillåtna vita tecken i härstamningen, samt new forestponnyer med andra brister i härstamningen. Som NF-X kommer även from 2013 att registreras ponny fallen efter ponny med mer än 6,25% GW-blod.

   Raskod för NF-X är 39, där ponnyn erhåller registreringsnummer i 9000-serien.

 

12.3 Kontroll av registrering         

Ordföranden kontrollerar fortlöpande registreringen.

Vid styrelsesammanträden rapporterar registrator om registreringens fortgång.

 

 

13. Grundstambok

 

13.1 Grundstambokens indelning

 

Grundstamboken är indelad i två avdelningar:

-    Avd. E för alla, som uppfyller kraven för att senare införas Riksstambok Avd. I.

-       Avd. X för övriga, som är registreringsberättigade såsom new forestponny. I denna avdelning införes sådan NF-E-, som uppfyller krav för Avd. E, men som själv eller i härstamningen har ponny med otillåtna vita tecken. I denna avdelning införes även de med mer än 6,25% GW-blod och from 2013 de som är fallna efter de med mer än 6,25 % GW-blod.

 


 

13.1.1 Grundstambok Avd. E

I denna avdelning kan endast införas sådan NF-E-ponny, som efter avelsvärdering är berättigad att införas i Riksstambok Avd. E.

 

Ponnyn skall uppfylla följande krav:

A.      Beträffande färg och tecken samt för vuxen ponny storlek enligt § 8

B.      Ponnyns fader skall vid betäckningstillfället vara införd i Riksstambok Avd. I eller i Riksstambok Avd. II, samt inneha giltig betäckningslicens.

C.      Ponnyns moder skall vara registrerad som NF Avd. E eller vara registrerad som NF Avd. S. From 2013 skall ponnyns moder vara registrerad som NF Avd. E. Om modern inte är införd i riksstambok skall hennes fader, mf och mmf vara införda i riksstambok eller motsvarande.

D.      Importerad ponny skall i alla led kunna föra härstamningen tillbaka till i § 11.1 angivna stamböcker, med de tidigare undantag som framgår av § 12.2., samt vara införd i stambok/register i annat EU-land och ha transfer.

 

13.1.2 Grundstambok Avd. X

I denna avdelning införes sådan NF ponny, som

-     uppfyller krav för Avd. E, men som själv eller i härstamningen har ponny med otillåtna vita tecken.

-           icke uppfyller krav för Avd. E på grund av brister i krav under A (§ 13.1.1) eller i härstamningen.

-           har mer än 6,25% GW-blod (som tidigare införts som NF-S). From 2013 införes även ponny fallen efter ponny med mer än 6,25% GW blod

 

Ponnyn erhåller registreringsnummer i 9000-serien (den första av de fyra sista siffrorna i registreringsnumret är en nia). I ID-handlingen skall anges att den icke är berättigad att införas i Riksstambok.

 

Registrators beslut framgår av utfärdat registreringsbevis/ID-handling.

 

En kopia därav arkiveras tillsammans med ansökningshandlingarna hos registrator.

 

13.2  Bilaga till stambok

SNF för ingen bilaga till stamboken eller särskilt register.

 

 


 

14. Riksstambok

Riksstambok är en förteckning över new forestponnyer, som efter avelsvärdering rekom-menderats för avel.

 

14.1 Riksstambokens avdelningar

Riksstamboken är indelad i två avdelningar:

-     Avd. I-E för dem, som vid avelsvärdering uppfyller för rasen uppställda krav.

-     Avd. II för importerade hingstar, som vid avelsvärdering ej uppfyller kraven.

 

14.2 Krav för införande i riksstambok

I Riksstambok Avd. I-E införes new forestponny, registrerad i Grundstambok Avd. E, under förutsättning att ponnyn vid avelsvärdering uppfyller för rasen uppställda krav.

 

I Riksstambok Avd. II införes importerad new foresthingst, godkänd i annat EU-land, vilken vid avelsvärdering icke uppfyller för rasen uppställda krav eller inte framställs vid svensk avelsvärdering.

 

För hingstar gäller en minimiålder 3 år. Båda föräldrarna skall vara införda i Riksstambok Avd. I eller Avd. II. Hingsten skall genomföra särskilt bruksprov för ponnyhingstar enligt rasvisa krav. Importerad hingst skall ha stamboksförd far, mor, mf, mmf och mmmf samt vara avelsvärderad i Sverige.

 

För sto gäller en minimiålder 3 år.

 

Importerat sto skall ha stamboksförd/registrerad far, mor, mf och mmf samt vara avelsvärderad i Sverige.

 

14.3 Avelsvärderingsresultatens utnyttjande i samband med stamboksföring

I riksstamboken angives ponnyns vid avelsvärdering uppnådda resultat, enligt särskilda fast-ställda krav. Hänsyn tages till individ- och avkommeprövning.

 

 

15. Principer för byte av avdelning i stambok

SNF medger endast byte av avdelning i Grund- eller Riksstambok i följande fall:

 

-       Ponny - vilken placerats i Riksstambok Avd. II därför att den icke uppfyllt uppställda krav, men som vid förnyad avelsvärdering uppfyller dessa - skall överföras till Avd. I.

-       Ponny – som placerats i Grundstambok X på grund av skäl, som senare visar sig vara felaktiga eller kunnat undanröjas – kan, om SNF:s styrelse så beslutar, byta avdelning.

-       SNF:s styrelse kan, när synnerliga skäl föreligger, bevilja dispens för byte av avdelning i stambok.

 

16. Registrering av ponnyer med ofullständig härstamning

SNF registrerar endast renrasiga new forestponnyer. Avkomma till new foreststo eller –hingst, där den andre föräldern icke är renrasig new forest, registreras hos annan av Jordbruksverket för dessa godkänd register- och stambokförande förening.