Till första sidan

 In English

 Föreningen

   Bli medlem

   Från Ordföranden

   Kontakt SNF

   Stadgar

   Plan och Riktlinjer

   Verksamhetsberättelser

   Styrelsen Informerar

   Passinformation

   Ägarbyte

   Salulista

   NF-Bladet

   Info Hemsidan

   Reklamartiklar

   NF-Biten ungdom

 Ston

   Elitston

   Diplomston

   Stambokföring

   Storeglemente 2011

   Stamboksförklaringar

 Hingstar

   Hingstar

   Tio-i-Topp 2012

   Hingstnytt

   Betäckningsstatistik

   Prestationsförärvning

   Ext. & kval. index 2012

   Hingstlinjer 2012

   Mödernelinjer 2012

   Hingstreglemente 2013

 På Gång

   Kalender 2013

   Nyheter 2013

 Resultat

   Resultat 2013

   Resultat arkiv

   NF-rankinglistor 2010

   NF-Mästerskapen

   Framgångsrika NF

 Länkar

   New Forest Stuterier

   Föreningar/Förbund

   New forest sidor

   Blå Basen

   Equipe resultatsida

   Tävlingsdatabasen

 Övrigt

   NF-ponnyns historia

   NF-E och S

   Rasbeskrivning

   Internationella NF-möte

   Godk. NF-stuterinamn

   Fölgalleri

   Visa häst för hand

   Mätning av ponnyer

 

 

Rev. Årsmöte 2010-03-20
                       
Pdf-utskrift.

                        STADGAR för SVENSKA NEW FORESTFÖRENINGEN

Avelsförening för renrasiga New Forest-ponnyer.


 

§ 1     FÖRENINGENS ÄNDAMÅL

         Svenska New Forestföreningen är en ideell förening för att

         främja sådan avel i Sverige, som grundar sig på den engelska

         föreningen The New Forest Pony Breeding and Cattle Society

         fastställda regler.

         Sitt syfte vill föreningen nå genom att

         - tillvarata och utveckla det inom landet befintliga

           avelsmaterialet

         - sprida kännedom om new forestrasen

         - föra stambok och register över landets renrasiga

           new forestponnyer

         - upprätthålla kontakt och samarbete med andra

           ponnyorganisationer inom och utom landet.

 

§ 2     MEDLEMSKAP

         Föreningens medlemmar utgörs av betalande medlemmar samt

         hedersledamöter och vetenskapliga ledamöter.

         Inträde i föreningen kan sökas av envar som är intresserad av

         föreningens verksamhet.

         Till hedersledamot kan utses person som gjort sig synnerligen
                                 förtjänt inom föreningen eller på ett utmärkt sätt främjat

         föreningens syfte. Hedersledamot utses på allmänt sammanträde

         med minst 3/4 majoritet av de närvarande efter förslag av                                 styrelsen.

         Till vetenskaplig ledamot kan utses person som på grund av          vetenskapliga meriter inom det hippologiska (hästkännedom)          området är förtjänt och som kan vara av värde för föreningens
         verksamhet.
         Vetenskaplig ledamot utses på samma sätt som hedersledamot.

         Hedersledamot och vetenskaplig ledamot är befriad från
         medlemsavgift.

 

§ 3     STYRELSE

         Föreningens styrelse utgörs av ordförande, vice ordförande och          fem till sju ledamöter. Styrelsen utser sekreterare, kassör och          avelssekreterare som kan vara antingen styrelseledamot eller
         utomstående som adjungeras till styrelsen.

         Desutom skall finnas sju styrelsesuppleanter.

         Ordförande väljs för ett år och styrelsens övriga ledamöter och
         suppleanter väljs för två år på årssammanträdet. De valda
         ledamöterna tillträder omedelbart. 

         Första gången bestämmelsen om två års mandattid tillämpas,          väljs tre styrelseledamöter och tre suppleanter för ett år och          övriga för två år.

         Avgående styrelseledamot kan väljas åter.

         Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller vice          ordföranden eller då minst tre styrelseledamöter begär det.

         Styrelsen är beslutsmässig då minst fyra ledamöter är
         närvarande. Beslut fattas med enkel röstövervikt. Vid lika          röstetal gäller den mening som ordföranden biträder. 

         Vid styrelsens sammanträde skall protokoll föras. Protokollet          justeras av ordföranden och en av styrelsen utsedd ledamot.

         Föreningens firma tecknas av ordföranden och sekreteraren          eller kassören i föreningen. 

 

         Det ankommer på envar av styrelsens ledamöter att aktivt
         arbeta för föreningens syfte och medverka i styrelsens
         arbete. 

 

§ 4     ORDFÖRANDEN

         Ordföranden skall

         - övervaka föreningens verksamhet

         - leda styrelsens arbete

         - sammankalla styrelsen.

 

§ 5     VICE ORDFÖRANDEN

         Vice ordföranden skall vid förfall för ordföranden utföra                dennes åligganden.

 

§ 6     SEKRETERAREN

         Sekreteraren skall

         - föra protokoll vid styrelsens sammanträden

         - upprätta förslag till styrelsens och allmäna sammanträdenas           skrivelse, samt kontrasignera utskrifterna

         - sköta föreningens expeditionsgöromål

         - upprätta förslag till årsberättelse.

 

§ 7     KASSÖREN

         Kassören skall

         - handha föreningens kassa och föra dess räkenskaper

         - ombesörja erforderliga försäkringar

     - inkassera föreningens medlemsavgifter och övriga inkomster.

         - föra föreningens medlemsmatrikel

         - verkställa av ordföranden godkända utbetalningar

         - för styrelsen fortlöpande redovisa föreningens ekonomi

 

§ 8     AVELSSEKRETERAREN

         Avelssekreteraren skall föra stambok och register.

 

§ 9     UTSKOTT

         För särskilda uppgifter inom föreningen tillsätts utskott och          valnämnd vid ordinarie höstsammanträde. Härutöver kan          styrelsen då så erfordras, tillsätta tillfälliga utskott för
         särskilda uppdrag.

 

§ 10   REVISION

         Revidering av föreningens räkenskaper och styrelsens
         förvaltning omfattande ett kalenderår, verkställs av två
         revisorer som jämte två suppleanter årligen utses vid allmänt
         sammanträde. Senast den 1 februari skall föreningens
         räkenskaper, vederbörligen avslutade jämte styrelsens
         verksamhetsberättelse, vara överlämnade för granskning till          revisorerna.

Revisorerna skall senast tre veckor före årsmötet överlämna sin revisionsberättelse till styrelsen.

 

§ 11   SAMMANTRÄDEN

         Av allmäna sammanträden hålls

         - ett ordinarie årsmöte under mars eller april

         - ett höstsammanträde under september till november.

         Extra sammanträde kan hållas då styrelsen finner erforderligt          eller då ordinarie sammanträde så beslutar eller då
         revisorerna  

         eller minst 15 av föreningens medlemmar med angivande av          skäl därom skriftligen gör framställning.

 

Vid extra sammanträde behandlas endast de ärenden som givit upphov till sammanträdet.

Meddelande om tid och plats för sammanträdet ska skriftligen meddelas medlemmarna senast 14 dagar före sammanträdet. Kallelse till sammanträdet ska göras på föreningens hemsida senast 14 dagar före sammanträdet.

         I kallelsen skall anges vilka frågor som avses behandlas.

         Vid allmänt möte får inga andra ärenden tas upp än de som
         är uppförda på föredragningslistan, såvida inte sammanträdet
         enhälligt beslutar annat.

 

§ 12   ÅRSMÖTE

         Vid årsmöte skall behandlas

         1.  Val av mötesordförande

         2.  Upprättande av röstlängd

         3.  Val av sekreterare

         4.  Val av två personer att jämte ordföranden justera mötets               protokoll

         5.  Fråga om stadgeenlig kallelse enligt § 11

         6.  Föredragning av verksamhets- och revisionsberättelserna

         7.  Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen

         8.  Fastställande av eventuella ersättningar till styrelse-

              ledamöter och/eller funktionärer

         9.  Val av ordförande och stadgeenligt antal
              styrelseledamöter               

         10. Val av styrelsesuppleanter

         11. Val av revisorer

         12. Val av revisorssuppleanter

         13. Val av representanter till samordnade organisationer

14. Frågor som styrelsen hänskjutit till årsmötet för   avgörande, samt förslag som medlem väckt enligt § 14.

 

§ 13   HÖSTSAMMANTRÄDE

         Vid höstsammanträde skall behandlas

         1. Val av mötesordförande

         2. Val av sekreterare

         3. Val av två personer, att jämte ordföranden justera
             sammanträdets protokoll

         4. Fråga om stadgeenlig kallelse enligt § 11

         5. Budgetförslag för nästa år

         6. Fastställande av årsavgifter för nästa år

         7. Frågor som styrelsen hänskjutit till sammanträdet för
             avgörande, samt förslag som medlem väckt enligt § 14

         8. Rapporter från utskott

         9. Val av utskott och valnämnd.

 

§ 14   FÖRSLAG FRÅN ENSKILD MEDLEM

         Enskild medlem som önskar få visst ärende behandlat på
         allmänt sammanträde, skall skriftligen anmäla detta till
         styrelsen senast den 15 januari eller den 15 augusti.

         Styrelsen skall vid närmast följande allmäna sammanträde          framföra sådant ärende jämte utlåtande.

 

§ 15   RÖSTRÄTT OCH RÖSTNING

Medlemsavgift skall vara föreningen tillhanda senast 3 veckor före allmänt sammanträde för erhållande av rösträtt.

Varje myndig medlem som är personligen närvarande, och inte är enbart stödjande medlem enligt § 16, äger en röst.

         Val förrättas och beslut fattas genom öppen omröstning, om          inte sluten omröstning begärs, och med enkel majoritet.

         Dock gäller:

         - vid val av hedersledamot och vetenskaplig ledamot vad som           stadgas i § 2

         - vid stadgeändring vad som stadgas i § 19

        

         - vid föreningens upplösning vad som stadgas i § 20.

         I omröstning med lika röstetal gäller den mening som
         ordföranden biträder, utom vid personval då lotten skiljer.

 

§ 16   AVGIFTER

Betalande medlem skall erlägga årsavgift, vars storlek bestäms vid ordinarie höstsammanträde.

         Höstsammanträde kan besluta att föreningen godtar
         stödjande medlem, som erlägger reducerad avgift och
         som inte har rösträtt.

         Familjemedlemmar med gemensamt hushåll kan lösa familje-

medlemskap, innebärande att en person betalar full avgift och övriga myndiga personer blir fullvärdiga föreningsmedlemmar mot erläggande av en halv årsavgift för envar.

        

§ 17   UTMÄRKELSE

         Styrelsen kan besluta att dela ut föreningens heders-

         utmärkelse till medlem, eller annan person, som gjort sig          förtjänt.

 

§ 18   UTESLUTNING

         Medlem som uppsåtligen brutit mot stadgarna, eller på annat          sätt visat sig ovärdig att kvarstå i föreningen, kan uteslutas av          styrelsen. Innan fråga om uteslutning avgörs, skall
         vederbörande beredas tillfälle att yttra sig.

         För beslut om uteslutning krävs att minst 2/3 av styrelsens          ledamöter är närvarande, och att minst 2/3 av dessa biträder          beslutet. Medlem som uteslutits ur föreningen skall skriftligen          underrättas. Medlemskap upphör om inte årsavgiften betalats          före den 1 februari.

         Styrelsen kan medge undantag om särskilda skäl föreligger.

 

§ 19   STADGEÄNDRING

Ändring av föreningens stadgar måste beslutas av två på varandra följande allmänna sammanträden, varav minst ett ordinarie, med en majoritet av 3/4 av de vid varje sammanträde röstberättigade medlemmarna.

         Förslag om ändring i stadgarna skall lämnas till styrelsen
         senast den 15 oktober.

 

§ 20   UPPLÖSNING

För att besluta om föreningens upplösning, måste minst 3/4 av föreningens medlemmar avge sina röster, antingen personligen eller genom fullmakt. Medlem äger rätt att rösta med en fullmakt.

         Beslut om upplösning måste fattas vid två på varandra
         följande sammanträden med en majoritet av minst 3/4 av de          angivna rösterna.

         Vid upplösning skall föreningens fonder och till pengar
         förvandlade tillgångar överlämnas till den förening eller
         sammanslutning som arbetar för hästavelns fromma som
         sammanträdet beslutar.

 

§ 21  

        Ett exemplar av dessa stadgar skall kostnadsfritt tillställas
        varje föreningsmedlem.

 

§ 22  

        Föreningens officiella adress skall vara kassörens adress.