Till första sidan

 In English

 Föreningen

   Bli medlem

   Från Ordföranden

   Kontakt SNF

   Stadgar

   Plan och Riktlinjer

   Verksamhetsberättelser

   Styrelsen Informerar

   Passinformation

   Ägarbyte

   Salulista

   NF-Bladet

   Info Hemsidan

   Reklamartiklar

   NF-Biten ungdom

 Ston

   Elitston

   Diplomston

   Stambokföring

   Storeglemente 2011

   Stamboksförklaringar

 Hingstar

   Hingstar

   Tio-i-Topp 2012

   Hingstnytt

   Betäckningsstatistik

   Prestationsförärvning

   Ext. & kval. index 2012

   Hingstlinjer 2012

   Mödernelinjer 2012

   Hingstreglemente 2013

 På Gång

   Kalender 2013

   Nyheter 2013

 Resultat

   Resultat 2013

   Resultat arkiv

   NF-rankinglistor 2010

   NF-Mästerskapen

   Framgångsrika NF

 Länkar

   New Forest Stuterier

   Föreningar/Förbund

   New forest sidor

   Blå Basen

   Equipe resultatsida

   Tävlingsdatabasen

 Övrigt

   NF-ponnyns historia

   NF-E och S

   Rasbeskrivning

   Internationella NF-möte

   Godk. NF-stuterinamn

   Fölgalleri

   Visa häst för hand

   Mätning av ponnyer

Stamboksregler - reviderade plan och riktlinjer

Stamboksregler – reviderade plan och riktlinjer from 2009-07-01

Sammanfattning:

Stamboksbestämmelserna för New Forest har reviderats och med en kort sammanfattning gäller nu följande:

Grundstamboken (i vilken en New Forest ponny förs in som föl efter ansökan till registrator med id-konturdiagram och betäckningsrapport) indelas i två avdelningar (tidigare tre avdelningar):

Avd E: Som NF-E registreras ponny med högst 6,25% GW-blod, övriga rasvisa krav uppfyllda. From 2013 grundstambokförs endast ponny med föräldrar införda i avdelning NF-E, övriga rasvisa krav uppfyllda.
Raskod för NF-E är 34.

Avd X: Som NF-X registreras new forestponny med någon förälder införd i avdelning X. Som NF-X registreras ponny med mer än 6,25 % GW blod. Som NF-X registreras även ponny med egna otillåtna vita tecken eller med förekomst av otillåtna vita tecken i härstamningen, samt new forestponnyer med andra brister i härstamningen (ex.vis ej Riksstambokförda/licensierade hingstar i härstamningen). Som NF-X kommer även from 2013 att registreras ponny fallen efter ponny med mer än 6,25% GW-blod.
Raskod för NF-X är 39, där ponnyn erhåller registreringsnummer i 9000-serien.

Som NF-S har till och med 30/6 2009 registrerats ponny med mer än 6,25% GW-blod, övriga rasvisa krav uppfyllda. Denna avdelning är stängd from 2009-07-01.

Riksstamboken (i vilken en grundstambokförd NF kan införas i efter avelsvärdering) indelas i följande avdelningar
Avd I-E: I denna avdelning införes new forestponny, registrerad i Grundstambok Avd E, under förutsättning att ponnyn vid avelsvärdering uppfyller för rasen fastställda krav.
Avd II: I denna avdelning införes importerad new foresthingst, godkänd i annat EU-land, vilken vid avelsvärdering icke uppfyller för rasen uppställda krav.
Avd I-S: Denna avdelning är stängd.


Bakgrund, förklaringar:

Svenska New Forestföreningen har i de reviderade svenska plan- och riktlinjerna beslutat om förändringar bla beträffande indelning av stamboken. Dessa förändringar är i enlighet med den engelska moderföreningens bestämmelser. Moderföreningen har tidigare anpassat sina regelverk i förhållande till vad som krävs av dem som moderland i förhållande till EU och i förhållande till dotterföreningars förutsättningar. SNFs reviderade Plan- och riktlinjer måste först godkännas av moderlandet och därefter av Jordbruksverket. De reviderade stamboksbestämmelserna har godkänts av moderlandet som funnit dem vara väl i överensstämmelse med deras regelverk. Därefter har SNF lämnat in de nya riktlinjerna med ansökan om godkännande av Jordbruksverket vilka beslutat bifalla ansökan och därmed gäller dessa bestämmelser nu.

Nedan följer mer detaljerad redogörelse för de reviderade stamboksbestämmelserna.

NF-E, NF-S och NF-X

Som NF-E registreras ponny med högst 6,25% GW-blod under förutsättning att det i härstamningen icke finnes ponny med otillåtna vita tecken. From 2013 grundstambokförs endast ponny med föräldrar införda i avdelning NF-E under förutsättning att det i härstamningen icke finnes ponny med otillåtna vita tecken.
Raskod för NF-E är 34.

Som NF-S har till och med 30/6 2009 registrerats ponny med mer än 6,25% GW-blod under förutsättning att det i härstamningen icke finnes ponny med otillåtna vita tecken. Denna avdelning är stängd from 2009-07-01.
Raskod för NF-S är 39.

Som NF-X registreras new forestponny med någon förälder införd i avdelning X. Som NF-X registreras ponny med mer än 6,25 % GW blod. Som NF-X registreras även ponny med egna otillåtna vita tecken eller med förekomst av otillåtna vita tecken i härstamningen, samt new forestponnyer med andra brister i härstamningen. Som NF-X kommer även from 2013 att registreras ponny fallen efter ponny med mer än 6,25% GW-blod.
Raskod för NF-X är 39, där ponnyn erhåller registreringsnummer i 9000-serien.


GRUNDSTAMBOK

Grundstamboken är indelad i två avdelningar:
- Avd. E för alla, som uppfyller kraven för att senare införas Riksstambok Avd. I.
- Avd. X för övriga, som är registreringsberättigade såsom new forestponny. I denna avdelning införes sådan NF-E-, som uppfyller krav för Avd. E, men som själv eller i härstamningen har ponny med otillåtna vita tecken. I denna avdelning införes även de med mer än 6,25% GW-blod och from 2013 de som är fallna efter de med mer än 6,25 % GW-blod.

Grundstambok Avd. E
I denna avdelning kan endast införas sådan NF-E-ponny, som efter avelsvärdering är berättigad att införas i Riksstambok Avd. E.

Ponnyn skall uppfylla följande krav:
- A. Beträffande färg och tecken samt för vuxen ponny storlek enligt rasstandard.
- B. Ponnyns fader skall vid betäckningstillfället vara införd i Riksstambok Avd. I eller i Riksstambok Avd. II, samt inneha giltig betäckningslicens.
- C. Ponnyns moder skall vara registrerad som NF Avd. E eller vara registrerad som NF Avd. S. From 2013 skall ponnyns moder vara registrerad som NF Avd. E. Om modern inte är införd i riksstambok skall hennes fader, mf och mmf vara införda i riksstambok eller motsvarande.
- D. Importerad ponny skall i alla led kunna föra härstamningen tillbaka till i av moderlandet erkända stamböcker samt vara införd i stambok/register i annat EU-land och ha transfer.

Grundstambok Avd. X
I denna avdelning införes sådan NF ponny, som uppfyller krav för Avd. E, men som själv eller i härstamningen har ponny med otillåtna vita tecken.
I denna avdelning införes även sådan NF ponny, som icke uppfyller krav för Avd. E på grund av brister i krav avseende färg och tecken eller i härstamningen.
I denna avdelning införes även ponny med mer än 6,25% GW-blod (som tidigare införts som NF-S). From 2013 införes även ponny fallen efter ponny med mer än 6,25% GW blod
Ponnyn erhåller registreringsnummer i 9000-serien (den första av de fyra sista siffrorna i registreringsnumret är en nia).
.
I ID-handlingen skall anges att den icke är berättigad att införas i Riksstambok.

Registrators beslut framgår av utfärdat registreringsbevis/ID-handling.

En kopia därav arkiveras tillsammans med ansökningshandlingarna hos registrator.

Bilaga till stambok
SNF för ingen bilaga till stamboken eller särskilt register.


RIKSSTAMBOK

Riksstambok är en förteckning över new forestponnyer, som efter avelsvärdering rekom-menderats för avel.

Riksstamboken är indelad i två avdelningar:
- Avd. I-E för dem, som vid avelsvärdering uppfyller för rasen uppställda krav.
- Avd. II för importerade hingstar, som vid avelsvärdering ej uppfyller kraven.

Krav för införande i riksstambok
I Riksstambok Avd. I-E införes new forestponny, registrerad i Grundstambok Avd. E, under förutsättning att ponnyn vid avelsvärdering uppfyller för rasen uppställda krav.

I Riksstambok Avd. II införes importerad new foresthingst, godkänd i annat EU-land, vilken vid avelsvärdering icke uppfyller för rasen uppställda krav eller inte framställs vid svensk avelsvärdering.

För hingstar gäller en minimiålder 3 år. Båda föräldrarna skall vara införda i Riksstambok Avd. I eller Avd. II. Hingsten skall genomföra särskilt bruksprov för ponnyhingstar enligt rasvisa krav. Importerad hingst skall ha stamboksförd far, mor, mf, mmf och mmmf samt vara avelsvärderad i Sverige.

För sto gäller en minimiålder 3 år.

Importerat sto skall ha stamboksförd/registrerad far, mor, mf och mmf samt vara avelsvärderad i Sverige.